Ochrana osobných údajov

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

zákazníkov

 

Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR)

 

 1. Účel dokumentu

1.1.    Účelom tohto dokumentu je poskytnúť zákazníkom Maxov svet kociek informácie o spracovaní osobných údajov v rozsahu stanovenom v čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti s spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)  - ďalej iba „Nariadenie“.

1.2.    Tieto informácie sa vzťahujú na spracovanie osobných údajov:

-       zákazníkov, ktorí uskutočnia nákup v e-shope Maxov svet kociek,

 

 1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

2.1.    Správcom osobných údajov pre zákazníkov e-shopu www.maxovsvetkociek.sk je spoločnosť Maxov svet kociek s. r. o., so sídlom S. H. Vajanského 11, 940 01 Nové Zámky, Slovenská republika, IČO: 51 819 104, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 46124/N.

2.2.    Kontaktné údaje Správcu vo všetkých prípadoch:

Email: info@maxovsvetkociek.sk  ; Telefón: +421917398132

Poštová adresa: Maxov svet, S. H. Vajanského 11, 940 01 Nové Zámky, Slovenská republika.

 

2.3.    Poverencom pre ochranu osobných údajov je Andrea Janíčková, email: info@maxovsvetkociek.sk .

 

 1. Rozsah spracovávaných osobných údajov

3.1.    Osobné údaje fyzických osôb – zákazníkov obchodu Maxov svet kociek a e-shopu maxovsvetkociek.sk (ďalej tiež len „zákazníci“) sa spracovávajú v rozsahu:

-       meno, priezvisko, fakturačná/doručovacia adresa, e-mailová adresa, prípadne telefónne číslo a ďalej sa spracovávajú údaje o nákupoch tovaru v predajni Maxov svet kociek, na webovej stránke Maxov svet kociek.

 1. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1.    Osobné údaje sa spracovávajú k účelu:

pri zákazníkoch, ktorí uskutočnili nákup v e-shope Maxov svet kociek, k účelu uzatvorenia a plnenia zmluvy o kúpe tovaru a ďalej k účelu plnenia zákonných povinností Správcu (bez nutnosti súhlasu so spracovaním Osobných údajov), ako aj pre účely priameho marketingu a v prípade súhlasu k využitiu e-mailovej adresy k zasielaniu obchodných oznámení. 

4.2.    Zo strany Správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu ani profilovaniu v zmysle čl. 22 Nariadenia.

 

 1. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1.    Osobné údaje zákazníkov e-shopu Maxov svet kociek, ktoré sú spracovávané pre splnenie zmluvy a plnenie zákonných povinností, budú spracovávané po dobu nutnú k plneniu práv a záväzkov zo zmluvy o nákupe tovaru a plneniu zákonných povinností Správcu z toho vyplývajúcich, a ďalej po dobu nutnú pre účely archivácie podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.

5.2.    Osobné údaje však môžu byť spracovávané najdlhšie do doby odvolania súhlasu zákazníka so spracovaním Osobných údajov.

 1. KATEGÓRIA PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1.    Osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím osobám subjektom, ktoré spracovávajú Osobné údaje pre Správcu a ktorými môžu byť:

 1. subjekty zaisťujúce správu software, hostingové služby, iné IT služby a prevádzku webových stránok a www.maxovsvetkociek.sk
 2. subjekty zaisťujúce marketingové služby pre Správcu,
 3. subjekty poskytujúce zasielateľské služby Správcu,
 4. subjekty poskytujúce poradenstvo a odborné služby Správcu,

s ktorými má Správca uzavretú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

6.2.    Správca nemá v úmysle poskytovať Osobné údaje do tretích zemí alebo medzinárodných organizácií.

 1. PRÁVA Zákazníka v súvislosti so SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1.    Za podmienok uvedených v čl. 15 až 22 Nariadenia má zákazník právo

8.1.1.  požiadať Správcu o prístup k svojim Osobným údajom spracovávaným Správcom,

8.1.2.  požiadať Správcu o kópii týchto Osobných údajov,

8.1.3.  požiadať Správcu o opravu nepresných Osobných údajov,

8.1.4.  na vymazanie Osobných údajov spracovávaných Správcom, pokiaľ už nie sú potrebné pre poskytnutý účel, pokiaľ zákazník odvolá súhlas alebo pokiaľ sú Správcom spracovávané protiprávne,

8.1.5.  požiadať Správcu o obmedzenie spracovania svojich Osobných údajov v prípadoch stanovených v čl. 18 Nariadenia,

8.1.6.  na prenositeľnosť Osobných údajov v rozsahu podľa čl. 20 Nariadenia,

8.1.7.  vzniesť námietku proti spracovaniu Osobných údajov pre účely priameho marketingu, vrátane profilovania, pokiaľ sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich Osobných údajov pre účely priameho marketingu, nebudú už Vaše Osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávané.

7.2.    Pokiaľ sa domnievate, že spracovaním Vašich Osobných údajov bolo porušené či je porušované Nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad pre ochranu Osobných údajov.

7.3.    Pokiaľ sa jedná o Osobné údaje spracovávané s Vašim súhlasom, máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich Osobných údajov daný Správcovi. Prípadným odvolaním súhlasu však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich Osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním Osobných údajov môžete odvolať nasledujúcim spôsobom: e-mailom zaslaným na adresu: info@maxovsvetkociek.sk .

7.4.     Poskytnutie Vašich osobných údajov Správcovi je vždy dobrovoľné a nemáte povinnosť Osobné údaje poskytnúť.